موفقيت يک سايت خبری و مطبوعاتی علاوه بر ابزار مناسب و قدرتمندی مانند "استوديو خبر"، به دانش روزنامه نگاری و تسلط به مبانی علوم ارتباطات نيز احتياج دارد. در اين زمينه به معرفی برخی سايت ها و منابع اينترنتی پرداخته ايم.

 

 مراجع :

 • سايتهای روزنامه نگاری:
 • اساتيد ارتباطات:

 • پروفسور کاظم معتمدنژاد
 • www.motamednejad.ir
 • پروفسور يحيی کمالی پور
 • www.kamalipour.com
 • دکتر زارعيان
 • www.zareian.com/
 • حسن عابدینی
 • abedini85.persianblog.ir

  سايتهای ارتباطات:

 • دفتر مطالعات و برنامه ريزی رسانه ها
 • www.rasaneh.org
  • سايتهای روابط عمومی:
 • کاوشگران روابط عمومی
 • www.prr.ir
 • کارگزار روابط عمومی
 • www.iranpr.org
 • آژانس روابط عمومی الکترونيک
 • www.pragency.ir
 • انجمن روابط عمومی ایران
 • www.prsir.org
 • مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان
 • www.armanpr.ir
 • همايش روابط عمومی الکترونيک
 • www.eprcenter.ir
  • تعريف RSS